United Opposition

From Marxists-en
Jump to navigation Jump to search
 United Opposition textsDate
 Declaration of the Thirteen. For the July 1926 Plenum of the CC and CCC of the AUCP(B)Jul 1926
 Declaration of the Eighty-fourMay 1927
 Statement of the ThirteenAug 1927


 Texts mentioning United OppositionAuthor·sDate
 Declaration of the Thirteen. For the July 1926 Plenum of the CC and CCC of the AUCP(B)Leon Trotsky
United Opposition
Jul 1926
 In Defense of the Opposition BlocLeon TrotskySep 1926
 Party Unity and the Danger of SplitLeon TrotskyOct 1926
 Is Discussion Needed?Leon TrotskyOct 1926
 Statement of the OppositionLeon Trotsky
Lev Kamenev
Grigori Zinoviev
Georgy Pyatakov
Grigori Sokolnikov
Oct 1926
 Platform of the Joint OppositionLeon Trotsky
Lev Kamenev
Grigori Zinoviev
Christian Rakovsky
Lev Sosnovsky
Yevgeni Preobrazhensky
Nikolay Muralov
Georgy Pyatakov
Ivan Nikitich Smirnov
Karl Radek
Ivar Smilga
Adolph Joffe
Mikhail Lashevich
Alexander Beloborodov
Leonid Serebryakov
Arkady Alsky
Mikhail Boguslavsky
Jan 1927
 Declaration of the Eighty-fourLeon Trotsky
Grigori Zinoviev
Karl Radek
United Opposition
May 1927
 Letter to the Joint Plenum of the CC and the CCC of the AUCP(B), August 4, 1927. A Statement on Molotov’s SpeechLeon Trotsky
Lev Kamenev
Grigori Zinoviev
Christian Rakovsky
Nikolay Muralov
Georgy Pyatakov
Ivar Smilga
Karl Peterson
Zinovy Solovyov
Aug 1927
 Statement of the ThirteenLeon Trotsky
Lev Kamenev
Grigori Zinoviev
Christian Rakovsky
Nikolay Muralov
Georgy Pyatakov
Ivar Smilga
Karl Peterson
Zinovy Solovyov
United Opposition
Aug 1927
 Speech at the Joint Plenum of the CCLeon TrotskyAug 1927
 Letter to the Presidium of the Fifteenth Congress of the AUCP(B), December 3, 1927Leon Trotsky
Lev Kamenev
Dec 1927
 Statement to the Fifteenth CongressLeon Trotsky
Grigori Zinoviev
Dec 1927
 At a New StageLeon TrotskyDec 1927